แหล่งรวมข้อมูลสินค้า OTOP มากมายอยู่ในที่เดียว
banner-2-TH-2

เกี่ยวกับ OTOP TRACE

การส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ได้มีการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่สามารถพึงพิงตัวเองให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นผ่านกลไกสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพโดยการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ่านแนวคิดดิจิทัลเพื่อวิสาหกิจชุมชน (Digital OTOPล อีกทั้งยังมีการนโยบายที่สนับสนุนความเข้มแข็งโดยการพัฒนาเป็น Thailand 4.0 ทางมหาวิทยาลันยราชภัฏพระนคร จึงเห็นความสำคัญจึงได้ดำเนินการโครงการวิจัยในการพัฒนาระบบสืบย้อนกลับ โดยรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โดยคัดเลือกผู้ประกอบที่มีศักยภาพสามารถใช้ระบบสืบย้อนกลับข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ เนื่องจากเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ซื้อสินค้า การใช้ระบบสืบย้อนกลับข้อมูลเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้า และยังสร้างมาตรฐานการบริการระหว่างการขายให้ลูกค้าทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้า ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวสินค้า เนื่องจากสามารถสืบย้อนกลับข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์

ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีประวัติความเป็นมา และยังช่วยระบุสิทธิบัตรด้านแหล่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย (Geographical Indications, GI) ของสินค้าวิสาหกิจชุมชนของไทยที่ใช้วัตถุดิบที่เกิดในแต่พื้นที่ของประเทศไทย ตลอดจนสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบการผลิตสินค้าด้วยมืออีกด้วย และต้องมีต้นทุนของการใช้ระบบและส่งผลต่อต้นทุนด้านวัตถุดิบที่ไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน คณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้เทคโนโลยีบาร์โค๊ดเข้ามาช่วย เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีความสามารถเพียงพอต่อระบบสืบย้อนกลับข้อมูล และการลงทุนทั้งด้านแรงงานและด้านเทคโนโลยีไม่สูงมากนัก อีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับรหัสสากล (GS1) ได้ง่าย